aktualnosci

Polskie Hotele Niezależne współorganizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich 2023/2024

Polskie Hotele Niezależne współorganizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich 2023/2024

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła Fundację Polskie Hotele Niezależne do współorganizowania Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, która w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się pod hasłem: „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

– Z ogromną satysfakcją, ale i poczuciem powinności, przyjęliśmy zaproszenie SGH do włączenia się
w organizację kolejnej edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Ta inicjatywa nabiera w dzisiejszych czasach niekwestionowanego znaczenia, gdyż dobrej jakości hotelarstwo to połączenie wysokich kompetencji na wszystkich stanowiskach pracy i we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Wysoka jakość świadczonych usług, a tu myślę przede wszystkim o wykwalifikowanym zespole pracowników, jest dla nas gwarancją satysfakcji Gości, a o to przecież głównie chodzi w naszym biznesie. Myślę, że w obszarze edukacji i upowszechniania wiedzy o hotelarstwie, my jako Polskie Hotele Niezależne, mamy duże doświadczenie, wiele do zaoferowania. Jesteśmy również świadomi wartości i szans, jakie oferuje nam ten warty zaangażowania, konieczny projekt – mówi Elżbieta Lendo, prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – Cele Olimpiady są bardzo bliskie podstawom funkcjonowania naszej organizacji. Możemy nawiązać tutaj choćby do rozpoczętej współpracy z Wydziałem Turystyki i Działalności Hotelarsko-Gastronomicznej Uniwersytetu  Lwowskiego, czy też nowym projektem w naszej Grupie: „Młody Hotelarz”. Dlatego zrobimy wszystko, aby wspólnie z SGH promować poważne podejście do zawodu hotelarza, podkreślając przy okazji Olimpiady jego istotę, rangę oraz znaczenie w naszym kraju, który musi stawiać na rozwój turystki Polski i jej regionów. Inwestujmy w młodych ludzi nasz czas, dzielmy się wiedzą, pokazujmy dobre przykłady, a na pewno rozbudzimy w nich pasję hotelarstwa. Edukujmy najlepiej jak potrafimy studentów, naszych młodych, przyszłych partnerów. Już niedługo razem z nimi będziemy witać Gości w naszych progach.

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystępując do organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich przyjęła założenie, że głównym beneficjentem tego wydarzenia powinna być branża hotelarska. Dlatego już na wstępnym etapie organizacji OUH zwracaliśmy się do jednostek reprezentujących branżę hotelarską z propozycją nawiązania współpracy. Nasze zaproszenie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony branży. Nie umniejszając znaczenia złożonych deklaracji o współpracy uznaliśmy jednak, że realizacja założonych celów wymaga zacieśnienia takiej współpracy poprzez podjęcie się przez przedstawiciela branży hotelarskiej funkcji współorganizatora OUH. Podjęcie się tej funkcji daje gwarancję aktywnego włączenia się przez przedsiębiorców z branży hotelarskiej w proces przygotowania i realizacji Olimpiady, a tym samym daje gwarancję, że jej problematyka będzie zgodna z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców w zakresie kwalifikacji personelu. Ustalona przy udziale branży problematyka kolejnych edycji OUH jest cenną wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami przedsiębiorców – mówi Dr hab. Hanna Zawistowska, przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. – Na naszą propozycję podjęcia się roli współorganizatora Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pozytywnie odpowiedziała Fundacja Polskie Hotele Niezależne, jednostka która ma duży dorobek w zakresie wspierania kształcenia zgodnego z potrzebami branży hotelarskiej. SGH zawarła z Fundacją Polskie Hotele Niezależne umowę o współorganizacji OUH. Jesteśmy wdzięczni władzom Fundacji za podjęcie się tego trudnego zadania. Wierzymy, że wspólnie uda nam się osiągnąć założone cele, a w szczególności doprowadzić do umiędzynarodowienia Olimpiady.

Główne cele Olimpiady:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
 2. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów.
 4. Wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia.
 5. Poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu.
 6. Zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych.
 7. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich.
 8. Integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża.
 9. Dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.

Szczegóły projektu

Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich (OUH) jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a  Partnerem Konsorcjum HO-GA-TUR zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Poczynając od roku 2023 współorganizatorem Olimpiady jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i jest organizowana corocznie. Pierwsza edycja OUH, której hasłem przewodnim było „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują” odbyła się w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast II edycja, której współorganizatorem jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne odbędzie się w roku szklonym 2023/2024 pod hasłem „ Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Olimpiada jest trzystopniowa:

 • zawody I stopnia – szkolne, odbywają się w każdej szkole, która zgłosi organizatorowi (SGH) chęć uczestnictwa w Olimpiadzie;
 • zawody II stopnia – okręgowe odbywają się w 10 okręgach wyznaczonych przez Konsorcjum HO-GA-TUR – Partnera OUH
 • zawody III stopnia – centralne odbywają się w miejscu ustalonym przez organizatora i współorganizatora Olimpiady.

Laureaci części finałowej zawodów stopnia centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. Olimpiada została ujęta w komunikacie MEiN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.

Szczegóły dotyczące organizacji  poszczególnych Olimpiady zamieszczane są na stronie:

https://www.sgh.waw.pl/kgs/olimpiada-umiejetnosci-hotelarskich

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 26 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Więcej: www.polskiehoteleniezalezne.pl

Polskie Hotele Niezależne współorganizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich 2023/2024

Polskie Hotele Niezależne współorganizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich 2023/2024

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprosiła Fundację Polskie Hotele Niezależne do współorganizowania Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, która w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się pod hasłem: „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

– Z ogromną satysfakcją, ale i poczuciem powinności, przyjęliśmy zaproszenie SGH do włączenia się
w organizację kolejnej edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. Ta inicjatywa nabiera w dzisiejszych czasach niekwestionowanego znaczenia, gdyż dobrej jakości hotelarstwo to połączenie wysokich kompetencji na wszystkich stanowiskach pracy i we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Wysoka jakość świadczonych usług, a tu myślę przede wszystkim o wykwalifikowanym zespole pracowników, jest dla nas gwarancją satysfakcji Gości, a o to przecież głównie chodzi w naszym biznesie. Myślę, że w obszarze edukacji i upowszechniania wiedzy o hotelarstwie, my jako Polskie Hotele Niezależne, mamy duże doświadczenie, wiele do zaoferowania. Jesteśmy również świadomi wartości i szans, jakie oferuje nam ten warty zaangażowania, konieczny projekt – mówi Elżbieta Lendo, prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne. – Cele Olimpiady są bardzo bliskie podstawom funkcjonowania naszej organizacji. Możemy nawiązać tutaj choćby do rozpoczętej współpracy z Wydziałem Turystyki i Działalności Hotelarsko-Gastronomicznej Uniwersytetu  Lwowskiego, czy też nowym projektem w naszej Grupie: „Młody Hotelarz”. Dlatego zrobimy wszystko, aby wspólnie z SGH promować poważne podejście do zawodu hotelarza, podkreślając przy okazji Olimpiady jego istotę, rangę oraz znaczenie w naszym kraju, który musi stawiać na rozwój turystki Polski i jej regionów. Inwestujmy w młodych ludzi nasz czas, dzielmy się wiedzą, pokazujmy dobre przykłady, a na pewno rozbudzimy w nich pasję hotelarstwa. Edukujmy najlepiej jak potrafimy studentów, naszych młodych, przyszłych partnerów. Już niedługo razem z nimi będziemy witać Gości w naszych progach.

– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przystępując do organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich przyjęła założenie, że głównym beneficjentem tego wydarzenia powinna być branża hotelarska. Dlatego już na wstępnym etapie organizacji OUH zwracaliśmy się do jednostek reprezentujących branżę hotelarską z propozycją nawiązania współpracy. Nasze zaproszenie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony branży. Nie umniejszając znaczenia złożonych deklaracji o współpracy uznaliśmy jednak, że realizacja założonych celów wymaga zacieśnienia takiej współpracy poprzez podjęcie się przez przedstawiciela branży hotelarskiej funkcji współorganizatora OUH. Podjęcie się tej funkcji daje gwarancję aktywnego włączenia się przez przedsiębiorców z branży hotelarskiej w proces przygotowania i realizacji Olimpiady, a tym samym daje gwarancję, że jej problematyka będzie zgodna z aktualnymi potrzebami przedsiębiorców w zakresie kwalifikacji personelu. Ustalona przy udziale branży problematyka kolejnych edycji OUH jest cenną wskazówką dla szkół branżowych na jakie kwestie należy zwracać szczególną uwagę w procesie kształcenia, tak aby kwalifikacje uzyskiwane przez uczniów były zgodne z potrzebami przedsiębiorców – mówi Dr hab. Hanna Zawistowska, przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich. – Na naszą propozycję podjęcia się roli współorganizatora Olimpiady Umiejętności Hotelarskich pozytywnie odpowiedziała Fundacja Polskie Hotele Niezależne, jednostka która ma duży dorobek w zakresie wspierania kształcenia zgodnego z potrzebami branży hotelarskiej. SGH zawarła z Fundacją Polskie Hotele Niezależne umowę o współorganizacji OUH. Jesteśmy wdzięczni władzom Fundacji za podjęcie się tego trudnego zadania. Wierzymy, że wspólnie uda nam się osiągnąć założone cele, a w szczególności doprowadzić do umiędzynarodowienia Olimpiady.

Główne cele Olimpiady:

 1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
 2. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich szkół wyższych.
 3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego myślenia uczniów.
 4. Wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia.
 5. Poszerzanie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu.
 6. Zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług hotelarskich i turystycznych.
 7. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i zawodu w szkołach hotelarskich.
 8. Integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża.
 9. Dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania przez uczniów umiejętności zawodowych.

Szczegóły projektu

Organizatorem Olimpiady Umiejętności Hotelarskich (OUH) jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a  Partnerem Konsorcjum HO-GA-TUR zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej. Poczynając od roku 2023 współorganizatorem Olimpiady jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i jest organizowana corocznie. Pierwsza edycja OUH, której hasłem przewodnim było „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują” odbyła się w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast II edycja, której współorganizatorem jest Fundacja Polskie Hotele Niezależne odbędzie się w roku szklonym 2023/2024 pod hasłem „ Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Olimpiada jest trzystopniowa:

 • zawody I stopnia – szkolne, odbywają się w każdej szkole, która zgłosi organizatorowi (SGH) chęć uczestnictwa w Olimpiadzie;
 • zawody II stopnia – okręgowe odbywają się w 10 okręgach wyznaczonych przez Konsorcjum HO-GA-TUR – Partnera OUH
 • zawody III stopnia – centralne odbywają się w miejscu ustalonym przez organizatora i współorganizatora Olimpiady.

Laureaci części finałowej zawodów stopnia centralnego otrzymują tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzymuje tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. Olimpiada została ujęta w komunikacie MEiN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.

Szczegóły dotyczące organizacji  poszczególnych Olimpiady zamieszczane są na stronie:

https://www.sgh.waw.pl/kgs/olimpiada-umiejetnosci-hotelarskich

Fundacja Polskie Hotele Niezależne: wiodące na rynku hotelarskim w Polsce konsorcjum marketingowe, które od 26 lat, poprzez szeroki zakres współdziałania i tworzenia wartości dodanej dla gości hotelowych, reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku.

Hotele należące do Grupy to rodzime, wyjątkowe i różnorodne obiekty, które łączy przede wszystkim profesjonalna, personalna obsługa, unikalne doświadczanie prawdziwej polskiej gościnności oraz wspólne wartości jak tradycja, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Więcej: www.polskiehoteleniezalezne.pl

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Pragaleria i Hotel Bellotto po letnim „Spotkaniu ze Sztuką”. Tym razem tematem była grafika warsztatowa

Marka TRIBE z premierą na Węgrzech wraz z otwarciem Ibis & TRIBE Budapest Stadium

Hotel niejedno ma imię

Powroty wyjazdów biznesowych – Accor z nową ofertą rezerwacji

Radisson Blu Sobieski Hotel, Warszawa zakończył renowację elewacji

Accor ogłasza partnerstwo z SHe Travel Club, pierwszą organizacją skupiającą się na potrzebach kobiet w podróży